Denyse Dwek Pinto

Born in Alexandria (Egypt) and came and came to the UK in 1970.

 Denyse Dwek Pinto
Denyse Dwek Pinto

 Denyse Dwek Pinto
Denyse Dwek Pinto

 Denyse Dwek Pinto
Denyse Dwek Pinto

 Denyse Dwek Pinto
Denyse Dwek Pinto